BR203

203-5
203-5 (Volker Rail) stacja Amersfoort, 16.06.2012
203-5 (Volker Rail) stacja Amersfoort, 16.06.2012
203 020-7
203 020-7 (RRF) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
203 020-7 (RRF) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
203 101
203 101 (Shunter Tractie) na terenie zakładu Shunter B.V. w Rotterdamie, 23.06.201
203 101-5
203 101-5 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
203 101-5 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
203 101-5 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
203 101-5 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012
203 101-5 (Captrain) stacja Rotterdam Waalhaven, 23.06.2012